Badania naukowe

Obok działalności edukacyjnej i kształcenia wysoko kwalifikowanych specjalistów drugim równie ważnym obszarem działalności Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, jest działalność badawcza i badawczo-rozwojowa. Projekty badawcze realizowane w uczelni w ramach programów krajowych i międzynarodowych finansowane są przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Unię Europejską.  Z subwencji  Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego finansowane są prace badawcze realizowane w ramach projektów zespołowych oraz projektów indywidualnych.

Podejmowanie prac badawczych przyczynia się do rozwoju potencjału naukowego uczelni. Wyniki badań naukowych prezentowane są na krajowych i zagranicznych konferencjach,  a liczne artykuły publikowane w prestiżowych czasopismach naukowych.

Ważnym obszarem aktywności Uniwersytetu Morskiego w Gdyni  jest bliska współpraca z przedsiębiorcami i realizowanie usług badawczych zleconych przez podmioty z otoczenia społeczno-gospodarczego. Uzyskiwane w Uniwersytecie Morskim w Gdyni wyniki badań stanowią podstawę do sporządzania opinii i ekspertyz, w szczególności dla przedsiębiorstw oraz instytucji rządowych z obszaru gospodarki morskiej. Wymiernym efektem współpracy na płaszczyźnie nauka - biznes jest komercjalizacja aktywności badawczej, co wpisuje się we współczesne światowe trendy.

Ponadto Uniwersytet Morski w Gdyni jest członkiem platform technologicznych, centrów transferu technologii, centrów innowacji oraz konsorcjów naukowych i naukowo-technologicznych.

Badania prowadzone przez zespoły badawcze Uniwersytetu Morskiego można sklasyfikować jako:

 • badania podstawowe,
 • badania aplikacyjne,
 • badania wdrożeniowe.

Działalność badawcza, finansowana z przyznawanej wydziałom Uniwersytetu Morskiego w Gdyni i Instytutowi Morskiemu subwencji budżetowej MEiN, obejmuje określone w statucie Uczelni zadania związane z inicjowanymi i prowadzonymi przez jednostkę w sposób ciągły badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi. Zadania  do objęcia finansowaniem oraz wydatki na ich realizację jednostka naukowa określa samodzielnie, uwzględniając możliwości finansowania tych zadań z przyznanej subwencji oraz innych źródeł.

Finasowanie działalności badawczej obejmuje również działania niezbędne do rozwoju specjalności naukowych lub kierunków badawczych oraz rozwoju kadry naukowej. Dotyczy również działalności naukowej w zakresie upowszechniania nauki oraz inicjatyw związanych z komercjalizacją wyników badań naukowych i prac rozwojowych.

Ze środków przyznawanych wydziałom Uniwersytetu Morskiego w Gdyni i Instytutowi Morskiemu na działalność badawczą finansowane są indywidualne oraz zespołowe projekty badawcze realizowane w ramach następujących dyscyplin naukowych: 
* inżynieria lądowa, geodezja i transport, 
* inżynieria mechaniczna,
* automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne,
* nauki o zarządzaniu i jakości z uwzględnieniem technologii żywności i żywienia, nauk o zdrowiu oraz ekonomii i finansów,
* nauki o Ziemi i środowisku.

Tematyka prac naukowo-badawczych prowadzonych w 2024 roku w Uniwersytecie Morskim w Gdyni na  poszczególnych wydziałach i w Instytucie Morskim obejmuje m.in. następujące obszary:

Wydział Nawigacyjny

 • Badania związane z rozwojem koncepcji e-Navigation w ramach telematyki transportu morskiego w kontekście integracji naziemnych i satelitarnych systemów nawigacyjnych i rozwoju technologii systemów informacji przestrzennej z uwzględnieniem ich wpływu na bezpieczeństwo żeglugi morskiej i śródlądowej,
 • Wpływ wybranych zjawisk hydrodynamicznych na bezpieczeństwo eksploatacji statku,
 • Badanie charakterystyk eksploatacyjnych systemów GNSS w nawigacji, transporcie, geodezji i hydrografii,
 • Metody i algorytmy wielokryterialnego wspomagania decyzji dla poprawy bezpieczeństwa i niezawodności systemów transportowych i logistycznych,
 • Analiza i badanie systemów informatycznych w transporcie morskim,
 • Analiza właściwości manewrowych jednostek z dziobowym zespołem sterowania,
 • Kształtowanie zrównoważonego rozwoju systemów transportowych i logistycznych,
 • Analiza nawigacyjna torów odejściowych, portów, terminali, kanałów portowych i nabrzeży przeładunkowych, analizy nawigacyjne dla sektora offshore - MFW, 
 • Czynnik ludzki a bezpieczeństwo żeglugi statków handlowych w różnych fazach podróży,
 • Wielokryterialna analiza metod redukcji emisji i zużycia paliwa w operacjach transportowych.

Wydział Mechaniczny

 • Badania urządzeń i elementów konstrukcji mające na celu zwiększenie ich niezawodności pracy, sprawności oraz zmniejszenie obciążeń ekologicznych,
 • Eksploatacja maszyn i urządzeń okrętowych z uwzględnieniem aspektów energetycznych i środowiskowych,
 • Technologia wytwarzania i diagnostyka maszyn i kadłubów okrętowych,
 • Zastosowanie metod optycznych w pomiarach właściwości wód technicznych i innych materiałów eksploatacyjnych siłowni okrętowych.

Wydział Elektryczny

 • Rozwój i doskonalenie narzędzi cyfrowych i matematycznych do badań wielofazowych, wielopulsowych i wielopoziomowych przekształtników energoelektronicznych,
 • Rozwój metod sterowania i optymalizacji do zastosowania w robotyce i transporcie morskim,
 • Nowoczesne metody sterowania ruchem statku autonomicznego na wodach otwartych i ograniczonych,
 • Jakość energii elektrycznej w okrętowych i lądowych systemach elektroenergetycznych,
 • Modelowanie i pomiary zjawisk cieplnych w układach przetwarzania energii i półprzewodnikowych źródeł światła,
 • Modelowanie, analiza i pomiary właściwości elementów i układów elektronicznych,
 • Rozwój systemów inteligencji obliczeniowej i uczenia maszynowego oraz metod optymalnego przetwarzania sygnałów w systemach komunikacyjnych,
 • Opracowanie algorytmów do wyznaczania trasy przejścia dla jednostek z napędem niskoemisyjnym.

Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości

 • Jakość i postrzeganie innowacyjnych produktów spożywczych,
 • Narzędzia i metody analizy danych oraz optymalizacji,
 • Systemowe zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem w cyklu życia produktu,
 • Techniczno-przyrodnicze aspekty jakości towarów oraz postawy i zachowania konsumentów wobec tych towarów w kontekście promocji idei zrównoważonego rozwoju,
 • Modele zarządzania łańcuchami dostaw w warunkach turbulentnego otoczenia - ocena obecnego stanu oraz kierunki ich ewolucji,
 • Zarządzanie marketingowe w organizacji a modelowanie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej,
 • Modelowanie wybranych skutków zanieczyszczeń powietrza w zrównoważonym rozwoju aglomeracją miejsko przemysłową z uwzględnieniem modeli statystycznych,
 • Zarządzanie organizacjami w kontekście koncepcji zrównoważonego rozwoju,
 • Monitoring i analiza wpływu wybranych substancji i materiałów w aspekcie ochrony środowiska naturalnego.

Instytut Morski

 • Wieloaspektowe modelowanie kosztów zewnętrznych w łańcuchach dostaw z wykorzystaniem responsywnego konwertera systemu lokalizacji do badania wpływu na środowisko,
 • Badania środowiska morskiego południowego Bałtyku ze szczególnym uwzględnieniem obszarów objętych działalnością człowieka.

 

 

W Uczelni funkcjonuje również 16 kół naukowych, w ramach których studenci realizują projekty badawcze pozwalające na łączenie wiedzy zdobytej w trakcie studiów z umiejętnościami praktycznymi.  

 

Podmiot udostępniający: 

UMG Pion Prorektora ds. Nauki