Badania naukowe

Obok działalności edukacyjnej i kształcenia wysoko kwalifikowanych specjalistów drugim równie ważnym obszarem działalności Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, jest działalność badawcza i badawczo-rozwojowa. Projekty badawcze realizowane w uczelni w ramach programów krajowych i międzynarodowych finansowane są przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Unię Europejską,  Z subwencji  Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego finansowane są prace badawcze realizowane w ramach projektów zespołowych oraz projektów indywidualnych.

Podejmowanie prac badawczych przyczynia się do rozwoju potencjału naukowego uczelni. Wyniki badań naukowych prezentowane są na krajowych i zagranicznych konferencjach,  a liczne artykuły publikowane w prestiżowych czasopismach naukowych.

Ważnym obszarem aktywności Uniwersytetu Morskiego w Gdyni  jest bliska współpraca z przedsiębiorcami i realizowanie usług badawczych zleconych przez podmioty z otoczenia społeczno-gospodarczego. Uzyskiwane w Uniwersytecie Morskim w Gdyni wyniki badań stanowią podstawę do sporządzania opinii i ekspertyz, w szczególności dla przedsiębiorstw oraz instytucji rządowych z obszaru gospodarki morskiej. Wymiernym efektem współpracy na płaszczyźnie nauka - biznes jest komercjalizacja aktywności badawczej, co wpisuje się we współczesne światowe trendy.

Ponadto Uniwersytet Morski w Gdyni jest członkiem platform technologicznych, centrów transferu technologii, centrów innowacji oraz konsorcjów naukowych i naukowo-technologicznych.

Badania prowadzone przez zespoły badawcze Uniwersytetu Morskiego można sklasyfikować jako:

 • badania podstawowe,
 • badania stosowane,
 • badania wdrożeniowe,

a tematyka prac naukowo-badawczych prowadzonych w Uniwersytecie Morskim w Gdyni na  poszczególnych wydziałach obejmuje m.in. następujące obszary:

Wydział Nawigacyjny

 • Rozwój koncepcji e-Nawigacji w ramach telematyki transportu morskiego w kontekście integracji naziemnych i satelitarnych systemów nawigacyjnych i telekomunikacyjnych,
 • Modelowanie bezpieczeństwa operacyjnego i ekologicznego w transporcie wodnym w aspekcie oddziaływania na otoczenie i zaplecze portowe,
 • Opracowanie metody poprawy bezpieczeństwa żeglugi w kontekście unikania zderzeń,
 • Badanie wpływu wybranych parametrów statecznościowych statku na bezpieczeństwo jego eksploatacji,
 • Ocenę hydrograficzną akwenów z wykorzystaniem bezzałogowej jednostki hydrograficznej oraz systemów sieciowych GNSS,
 • Badanie bezpieczeństwa sieci transportowych infrastruktur krytycznych,

Wydział Mechaniczny

 • Opracowanie technologii wytwarzania i metody badań materiałów kompozytowych,
 • Badania urządzeń i elementów konstrukcji okrętowych mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa żeglugi,
 • Ocena eksploatacji maszyn i urządzeń okrętowych z uwzględnieniem aspektów energetycznych i środowiskowych,
 • Technologia wytwarzania i diagnostyki elementów maszyn i kadłubów okrętowych,
 • Badania związane z modyfikacją pól fizycznych wskutek działalności technicznej na morzu,

Wydział Elektryczny

 • Modelowanie i pomiary zjawisk cieplnych w układach przetwarzania energii i półprzewodnikowych źródłach światła,
 • Modelowanie, analiza i pomiary właściwości elementów układów elektronicznych,
 • Ocena jakości energii w okrętowych i lądowych systemach elektroenergetycznych,
 • Badania nad rozwojem systemów inteligencji obliczeniowej i uczenia maszynowego oraz metod optymalnego przetwarzania sygnałów w  systemach komunikacyjnych,
 • Opracowanie nowoczesnych systemów automatycznego sterowania ruchem nawodnych jednostek pływających,
 • Ocena cyfrowych i matematycznych narzędzi wspomagających projektowanie struktur i algorytmów sterowania falowników wielopoziomowych,
 • Badania związane z wielokryterialną optymalizacją okrętowych procesów sterowania automatycznego,

Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości

 • Badania materiałów i optymalizacja procesów w aspekcie ochrony środowiska morskiego,
 • Badania nad modyfikacją materiałów polimerowych w aspekcie ochrony środowiska,
 • Modele zarządzania systemami transportowymi i logistycznymi oraz ich wpływ na rozwój morskiego sektora TSL,
 • Zarządzanie jakością towarów w cyklu ich życia,
 • Badanie techniczno-przyrodniczych aspektów jakości towarów oraz postawy i zachowania konsumentów wobec tych towarów,
 • Narzędzia i metody analizy danych i optymalizacji,
 • Badania związane z organizacją w warunkach niepewności,
 • Zarządzanie strategiczne zrównoważonym rozwojem regionów nadmorskich
 • Badania nad kształtowaniem rozwoju zrównoważonego i innowacyjności, a jakością życia na przykładzie aglomeracji nadmorskich,
 • Identyfikacja i ocena negatywnych skutków zdrowotnych zanieczyszczeń powietrza wraz z oszacowaniem ich kosztów w zrównoważonym rozwoju i zarządzaniu aglomeracją miejską.

W okresie ostatnich 10 lat Uniwersytet Morski realizował łącznie 138 projekty o wartości ok. € 116 mln., w tym projekty badań podstawowych, badań stosowanych i projekty w ramach badań wdrożeniowych. W tej grupie znalazły się również projekty inwestycyjne, związane z poprawą infrastruktury badawczej, oraz ogólnorozwojowe, związane z podwyższaniem kompetencji zespołów badawczych i dydaktycznych Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

 

W Uczelni funkcjonuje również ponad 20 kół naukowych, w ramach których studenci realizują projekty badawcze pozwalające na łączenie wiedzy zdobytej w trakcie studiów z umiejętnościami praktycznymi. Przykładem są tu projekty pojazdów elektrycznych realizowane przez studentów Koła Naukowego Pojazdów Elektrycznych. 

 

Podmiot udostępniający: 

UMG Pion Prorektora ds. Nauki

Wytworzył informację:

I.Czarnowski
02.12.2019
Wprowadzenie:
a.pawlak 01.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 01.01.2021
Wytworzenie informacji:
UMG Pion Prorektora ds. Nauki, I.Czarnowski, 02.12.2019
Wprowadzenie:
a.pawlak, 01.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska, 01.01.2021