Inicjatywy

 

 • Bałtycki Klaster Morski i Kosmiczny, BSSC (także Klaster innowacyjnych HUBów) znany na rynku międzynarodowym jako Baltic Sea and Space Cluster, wspiera innowacje i rozwój w obszarze badań, przedsiębiorczości, administracji i samorządu, które są związane z Regionem Morza Bałtyckiego oraz oceanu światowego.
   
 • Pomorska Platforma Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej na Bałtyku – platforma współpracy na rzecz wspierania rozwoju sektora offshore na Pomorzu. Inicjatywa ma wspierać działania na rzecz offshore w regionie poprzez wymianę informacji, sprzyjanie realizacji inwestycji, rozwojowi kadr oraz wykorzystaniu potencjału badawczo-naukowego w obszarze morskiej energetyki wiatrowej. Wspólne działanie wspiera integrację pomorskich przedsiębiorców i instytucji oraz wymianę doświadczeń w celu umożliwienia firmom z Pomorza uczestniczenia w łańcuchu dostaw materiałów i usług tzw. local content, w projektach budowy i eksploatacji morskich farm wiatrowych.
   
 • Invest in Pomerania – Regionalna inicjatywa koordynowana przez Agencję Rozwoju Pomorza, powstała w 2011 r. w efekcie „Analizy atrakcyjności inwestycyjnej” przygotowanej przez PwC. Celem inicjatywy jest kompleksowe wspieranie zagranicznych podmiotów w procesie inwestycyjnym poprzez promocję potencjału regionu (uczelnie, firmy, instytucje, lokalny ekosystem) oraz obsługę podmiotu inwestycji.
   
 • Inteligentne Specjalizacje Pomorza:
  ISP 1 – Technologie offshore i portowo-logistyczne – Inicjatywa obejmuje wzmocnienie międzynarodowej konkurencyjności i przyspieszenie tempa wzrostu przedsiębiorstw sektora gospodarki morskiej w województwie pomorskim poprzez realizację prac badawczo-rozwojowych i kreowanie w oparciu o nie innowacyjnych produktów, usług i technologii w obszarze eksploracji i eksploatacji zasobów morza w sposób bezpieczny dla środowiska.
  Seminarium pt.: "Wsparcie działalności badawczo-rozwojowej w sektorze gospodarki morskiej"
  ISP 2 - Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie – Zbudowanie i wzmocnienie międzynarodowej konkurencyjności i przyspieszenie tempa wzrostu przedsiębiorstw sektora ICT województwa pomorskiego poprzez realizację prac badawczo-rozwojowych oraz budowanie potencjału intelektualnego dla kreowania innowacyjnych produktów i usług w obszarze technologii interaktywnych w środowisku nasyconym informacyjnie.
  ISP 3 - Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie - Budowanie i wzmocnienie konkurencyjności podmiotów gospodarczych koncentrujących się na kreowaniu nowych produktów i usług bazujących na wynikach prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych, z uwzględnieniem wzrostu efektywności dystrybucji, wytwarzania, przetwarzania i zużycia energii, wydobycia surowców i przetwórstwa paliw oraz zmniejszania oddziaływania na środowisko naturalne.
   
 • Konsorcjum COP - Tradycja, Obronność – to inicjatywa mająca na celu połączenie sektorów nauki i przemysłu dla pobudzania gospodarki i zastosowania innowacyjnych technologii w praktyce. Efektem podejmowanej współpracy ma być wypracowanie wspólnego stanowiska wobec Polskiej Grupy Zbrojeniowej.
   
 • Konsorcjum naukowe „Nauka dla Morza” - powstało w listopadzie 2021 r., a jego formuła pozwala na konsolidację działań na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Konsorcjum będzie współpracowało w zakresie doradztwa na każdym etapie rozwoju inwestycji offshore, począwszy od założeń projektowych, nadzoru naukowego na etapie oceny merytorycznej składanych ofert do fazy budowy. Zespoły naukowe będą uczestniczyły w pracach mających usprawnić eksploatację, diagnostykę i monitoring morskich farm wiatrowych, zarządzanie nimi, badania zwiększające trwałość infrastruktury, urządzeń oraz instalacji. Głównym obszarem zainteresowania konsorcjum będzie zarządzanie morskimi farmami wiatrowymi, ich utrzymanie oraz eksploatacja.
   
 • „Study in Pomorskie” – porozumienie na rzecz realizacji przedsięwzięcia strategicznego służącego umiędzynarodowieniu pomorskich ośrodków akademickich, poprawie oraz wzmocnieniu konkurencyjności regionu. Inicjatywa skupia się także na stworzeniu spójnej i efektywnej promocji pomorskich uczelni w zakresie oferty dydaktycznej i pozadydaktycznej. 
   
 • Narodowe Centrum Badań Bałtyckich (NCBB) - konsorcjum naukowym skupione wokół badań morza bałtyckiego, dysponujące rzeczową i unikatową wiedzą oraz wieloletnim doświadczeniem swoich partnerów we wszystkich możliwych aspektach badań podstawowych i stosowanych (od fizyki przez biologię, chemię, technikę do medycyny). Głównym zadaniem NCBB jest formułowanie i wypracowywanie wspólnej agendy badawczej oraz koordynowanie i realizowanie interdyscyplinarnych badań, co przyczynia się do efektywnego zarządzania zrównoważonym rozwojem i ochroną środowiska Morza Bałtyckiego.
   
 • Instytut Autostrada Technologii i Innowacji (IATI) – wirtualny instytut stworzony z myślą o zintegrowaniu prac naukowo-badawczych przez trzy środowiska: uczelnie, niezależne instytuty badawcze i przedsiębiorstwa. IATI tworzy wielopartnerską sieć współpracy działając w ramach konsorcjum, połączonego poprzez realizację wspólnego celu, którym jest prowadzenie prac badawczo-rozwojowych ukierunkowanych na opracowywanie innowacyjnych technologii i rozwiązań wspierających rozwój nowoczesnej gospodarki.
   
 • Polskie Konsorcjum Polarne – inicjatywa ma na celu ocenę aktualnego stanu polskich badań prowadzonych w obszarach polarnych, a także poszukiwanie głównych kierunków rozwoju tych badań w Polsce, z uwzględnieniem ich znaczenia edukacyjno-poznawczego oraz społecznej i ekonomicznej użyteczności.
  Partnerzy PKPOL.
  Działalność PKPOL.

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni